Polityka prywatności

Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK II” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kolejowej 36, działając jako Administrator Danych informuje, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000).

Ochrona i bezpieczeństwo danych naszych pracowników, klientów i kontrahentów jest dla Spółki najwyższym priorytetem.

Kluczowym zadaniem jest zagwarantowanie prawidłowego realizowania praw osób, których dane dotyczą. Administratorem danych osobowych jest Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK II” Sp. z o.o. z  siedzibą w Rybniku przy ulicy Kolejowej 36, kod pocztowy 44-200.

Zgodnie z art. 5 RODO przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami:

 1. legalności – dane osobowe są przetwarzane przy spełnieniu wszystkich wymogów prawa, w tym w szczególności posiadania jednej z podstaw przetwarzania, o których mowa w art. 6 i 9 RODO;
 2. rzetelności – dane są przetwarzane przy dopełnieniu zgodności z prawem na każdym etapie przetwarzania;
 3. przejrzystości – charakter operacji przetwarzania danych osobowych wykonywanych przez administratora musi być jasny dla osób, których dane dotyczą;
 4. ograniczenia celu– dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z celami dla których zostały zebrane;
 5. minimalizacji danych– dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne przy realizacji celów, dla których są przetwarzane;
 6. prawidłowości – dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 7. ograniczenia przechowywania– dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane.
 8. integralności i poufności– dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
 9. rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO, przysługuje Państwu:

Administrator gromadzi dane osobowe osób fizycznych w ramach swojej działalności, w tym od:

Spółka jako Administrator gromadzi dane osobowe, które Państwo nam dobrowolnie ujawniają:

Administrator może zbierać od Państwa dane osobowe, takich jak imię i nazwisko, płeć, stanowisko, identyfikacja fotograficzna, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy lub służbowy oraz inne dane kontaktowe, szczegóły Państwa zainteresowań, komunikaty z Państwem (w tym notatki z rozmów telefonicznych lub spotkań).

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

W oparciu o dostępne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa podejmujemy ochronę Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub wykorzystaniem, przypadkową utratą i nieupoważnionym dostępem, nieuprawnioną modyfikacją lub ujawnieniem.

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak będą one potrzebne do celów określonych powyżej. Czas ten może różnić się w zależności od Państwa kontaktów z nami. Jeżeli nie będzie uzasadnionej potrzeby przechowywania Państwa danych, zostaną one usunięte.

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych przyznają określone prawa osobom fizycznym w odniesieniu do danych osobowych na ich temat, które posiada Administrator. Jeśli chcieliby Państwo przykładowo zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat lub zażądać poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o wysyłanie pisemnych wniosków na adres Administratora.

Prawidłowość i aktualność posiadanych przez Administratora informacji i danych jest dla nas bardzo ważna. Nieścisłe lub niekompletne informacje mogą mieć wpływ na nasze kontakty z Państwem.

Klauzula informacyjna wobec członka rodziny osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS (gdy danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania świadczenia z ZFŚS, tj. danych dotyczących Pani/Pana sytuacji finansowej oraz ewentualnych informacji o moim stanie zdrowia jest Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK II” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ulicy Kolejowej 36, kod pocztowy 44-200, tel. 32 423 78 30.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczenia z ZFŚS.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, by Pani/Pana wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS mógł zostać rozpoznany.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu przyznania świadczenia z ZFŚS odbywa się w oparciu o przepisy prawa pracy, w szczególności ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO).
 5. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń oraz dla wykazania realizowania przez pracodawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 6 lat. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane zostały pozyskane od pracownika ZOK II Sp. z o.o., będącego członkiem Pani/Pana rodziny, zamierzającego skorzystać ze świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS Spółki ZOK II.
1 Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.

Serwis stosuje sesyjne pliki (cookies) - pliki te są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.